Osice > Obecní úřad > Poskytování informací

Poskytování informací

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žadatel o informace

O poskytnutí informace může žádat každá fyzická nebo právnická osoba.

Místo a způsob podání žádosti o informace

Žadatel může o poskytnutí informace požádat:

1) ústně, tedy při osobní přítomnosti žadatele na obecním úřadu v úředních dnech a hodinách a na adrese uvedené v sekci Kontakty, případně telefonicky na čísle
+420 495 451 823.

2) písemně

 • v listinné podobě – žádost lze odeslat na kontaktní poštovní adresu uvedenou v sekci Kontakty, formulář je možné stáhnout zde,
 • elektronicky – žádost lze odeslat na elektronickou adresu ouosice@email.cz nebo ji podat prostřednictvím elektronické podatelny, případně datové schránky: 2t8apji.


Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 • označení povinného subjektu, kterému je žádost určena,

 • údaj o tom, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

 • přesné vymezení informace, jejíž poskytnutí žadatel od povinného subjektu požaduje,

 • další náležitosti žádosti podávané fyzickou osobou:

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. adresu místa trvalého bydliště, případně adresa bydliště, pokud fyzická osoba není přihlášena k trvalému pobytu,
 4. adresa pro doručování, pokud se liší od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa),

 • další náležitosti žádosti podávané právnickou osobou:

 1. název,
 2. identifikační číslo osoby,
 3. adresa sídla,
 4. adresa pro doručování (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa).

Postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace

V případě, že žádost vykazuje nedostatky, postupuje povinný subjekt následovně:

 • brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží,

 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu,

povinný subjekt žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

V případě, že žádost nevykazuje nedostatky a povinný subjekt nerozhodne o odmítnutí žádosti ve smyslu § 15 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytne povinný subjekt informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, přičemž tato lhůta může být dle § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím prodloužena až o 10 dnů, a to v následujících případech:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,

 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

V případě prodloužení lhůty ve smyslu výše uvedeného bude žadatel o prodloužení lhůty i o jeho důvodech informován.

Omezení práva na informace

Povinný subjekt neposkytne informaci v případě, že:

 • požadovaná informace je utajovanou informací, k níž žadatel nemá oprávněný přístup,
 • požadovaná informace je obchodním tajemstvím,
 • požadovaná informace je informací o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získanou na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení,
 • požadovaná informace vznikla bez použití veřejných prostředků a byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

 • požadovanou informaci povinný subjekt zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období,

 • by jejím poskytnutím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským,

 • požadovaná informace je informací, která se týká stability finančního systému,

 • požadovaná informace je informací, kterou získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím.

Povinný subjekt dále neposkytne informaci o:

 • xfprobíhajícím trestním řízení, nebo týkající se trestního řízení, pokud by její poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení, zejména zajištění práva na spravedlivý proces,

 • rozhodovací činnosti soudů s výjimkou rozsudků,

 • plnění úkolů zpravodajských služeb,

 • přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,

 • činnosti orgánů činných v trestním řízení nebo bezpečnostních sborů, která se týká předcházení, vyhledávání, odhalování nebo stíhání trestné činnosti nebo ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku.

Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace v případě, že:

 • požadovaná informace se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,

 • požadovaná informace je novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak,

 • poskytnutí požadované informace významně nebo přímo ohrožuje účinnost bezpečnostního opatření stanoveného na základě zvláštního předpisu pro účel ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku,

 • poskytnutí požadované informace významně nebo přímo ohrožuje výkon zahraniční služby při ochraně zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí.

Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, které upravují jejich ochranu.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.


Odmítnutí žádosti o informace

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Pokud povinný subjekt nevyhoví žádosti z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, uvede v odůvodnění rozhodnutí, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

Opravné prostředky

V případě, že povinný subjekt odmítne žádost o informace, je žadatel oprávněn podat proti tomuto rozhodnutí odvolání.

Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. Formulář pro podání odvolání naleznete zde.

O odvolání rozhoduje obecní zastupitelstvo, jedná-li se o informace spadající do
samostatné působnosti obce, případně krajský úřad, jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti, přičemž povinný subjekt těmto odvolacím orgánům předloží odvolání do 15 dnů od jeho doručení.

Odvolací orgán o odvolání rozhodne do 15 dnů ode dne jeho předložení povinným subjektem.

Neshledá-li odvolací orgán důvody pro odmítnutí žádosti, zruší rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti nebo jeho část a řízení v tomto rozsahu zastaví.

Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze odvolat.

Dalším možným postupem v případě nesouhlasu žadatele s postupem povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace je podání stížnosti ve smyslu § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Zobrazit sazebník