Osice > Volný čas > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace


Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název

Obec Osice

2. Důvod a způsob založení

Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990 vznikla obec jakožto samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od 12.11.2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Obec Osice je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů

chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Obecní úřad

starosta - Bydžovský Stanislav

místostarosta – Novotná Ivana

účetní - Mencáková Jana


Zastupitelstvo

Ing. Tribula Martin

Šimek Daniel

Řehounková Jitka

Ing. Tydlita Roman


Finanční výbor

předseda: Jitka Řehounková

členové: Ing. Zelený Oldřich, Tereza Dyršmidová


Kontrolní výbor

předseda: Ing. Tribula Martin

členové: Šimek Daniel, Ing. Tydlita Roman

Obec Osice

Osice 117

503 26 Osice


Úřední hodiny :   

Pondělí:8:30 -15:30 / 17:00 - 19:00
Úterý:8:30 – 12:00
Středa:8:30-15:30 / 17:00 – 19:00
Čtvrtek:Zavřeno
Pátek:8:30 – 12:00

 

Telefonní čísla: pevná linka: +420 495 451 823

Adresa internetové stránky: www.osice.cz

email: ouosice@email.cz


5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna a.s. Hradec Králové, č.ú. 1080811309/0800


6. IČ

00653381


7. DIČ


8. Dokumenty

Rozpočet – https://www.osice.cz/hospodare...

Územní plán obce – K nahlédnutí na obecním úřadu


9. Žádosti o informace

Žadatelem o informace je každá fyzická i právnická osoba.


10. Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena, 
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona). 

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení. 

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

11. Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.


12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informací


13. Popisy postupů

Řešení životních situací - Portál GOV http://portal.gov.cz/portal/ob...


14. Předpisy

Nejdůležitější předpisy pro jednání a rozhodování

ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
 • nařízení č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
 • vyhláška č. 496/2004 Sb., k elektronickým podatelnám
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 72/2012 Sb., o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník
 • zákon č. 513/1991 sb., obchodní zákoník
 • zákon č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů

Místní vyhlášky – http://www.osice.cz/urad/vyhlasky


15. Úhrady za poskytování informací

PoložkaSazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)bezplatně
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)bezplatně
ověřování podpisů a listindle zákoníku16. Licenční smlouvy


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zpráva 2019 (www.osice.cz/urad/uredni-deska/detail-oznameni/id/608)